<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

KindaZever

Ik ben een beetje teleurgesteld in Luc Janssen. Zit in de uitzending van De Zeven te zeggen dat "die journalisten" bij het minste of geringste roepen dat een plaat de plaat van het jaar is. Het ging hierbij om mijn recensie van Richard Swift.

"Maar dat is toch waar?" zul je nu wel denken. In het algemeen wel. Maar ik schrijf het nooit. Ook in dit geval niet. De betreffende zin is: "De net schoongeveegde jaarlijsten kunnen alweer tevoorschijn gehaald worden." Waarmee ik wilde aangeven dat het een van de betere platen van het jaar is, voer voor de shortlist. Niet de beste. Dat weet ik pas aan het einde van het jaar.

Ook wilde ik inspelen op de actualiteit van de jaarlijstenkoorts die op dat moment heerste. Van De Zeven was er ook een, De Eenentwintig. Bij de uitzending daarvan lulde Janssen eerst een paar minuten door sunn0))) en Earth heen en kapte ze daarna voor het einde af. Was ook al een irritatiepuntje.

Komt nog bij dat ik helemaal geen journalist ben, maar biochemicus.

En de plaat van het jaar is natuurlijk Closing In van Early Man.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten