<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Anti-Rook Fascisten en Hun Gelijk

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat de vorig jaar ingevoerde strengste antirookwet van Europa een onverwacht groot succes is. Ongeveer 500.000 Italianen zijn het afgelopen half jaar gestopt met roken. De verkoop van sigaretten is met 5,7 procent gedaald en 90 procent van de Italianen is blij met de wet en gelooft dat de maatregel wordt opgevolgd. (via)

Italië is dus al overstag, nu de heftig tegenstribbelende Nederlandse concertzalen (en cafés en restaurants) nog. Mooiste citaat uit het 3voor12-artikel vind ik dit:
"Sinds de verbouwing, drie jaar geleden, is de capaciteit van de luchtbehandeling bij ons twintig keer zo groot als voorheen. Ik heb nooit last van de rook. Je ziet dat die in Paradiso meteen wordt weggezogen. Misschien moet het ministerie gewoon naar de kwaliteit van de lucht gaan kijken in de toekomst."
- Geert van Itallie (echt!), directeur Paradiso

Waarmee hij meteen aantoont zelden of nooit concerten in zijn eigen zaal te bezoeken. Sinds de ventilatie is verbeterd vallen er geen mensen meer flauw zodra de buiten temperatuur boven de 25C komt. Maar je staat nog steeds in de stinkende kankerverwekkende walmen naar je concert te kijken.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:11 p.m.

ze hebben inderdaad een heel mooi luchtzuiveringssysteem maar dat zetten ze naar eigen zeggen liever niet aan tijdens concerten...

posted by Blogger Joris on 9:11 p.m.
 11:44 a.m.

Rare mensen die directie van Paradiso. Het lijkt wel een soort SGP-achtige sekte wat betreft de achterhaalde, irrationele ideeën.

posted by Blogger Martijn on 11:44 a.m.
 3:11 p.m.

Met Paradiso heb je relatief nog mazzel. Mijn favoriete zaal is Ekko in Utrecht. Rookhol is een understatement, t is meer een rook HEL.

Alle zalen rookvrij in NL!

posted by Blogger erik on 3:11 p.m.
 » Een reactie posten