<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

"Enemies of metaaaal, your death is our reward"

Even een aanvulling op het vorige stuk: KM-collega Bart Nijssen attendeerde me op het bestaan van 3 Inches of Blood. Na het op hun site bekijken van de video van 'Deadly Sinners' wist ik niet of ik moest vloeken of juichen. Vloeken omdat ik een band zo belangrijk voor het genre heb gemist of juichen omdat ik een band zo belangrijk voor het genre heb ontdekt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:56 p.m.

Hoewel ik eigenlijk nooit wat doe met jouw muziektips - mij net iets te altnatiefindie of hoe dat ook heet - Vroeg ik me af wat jij vind van een groep als NERD? Goed, ze hebben/maken veel hitjes, maar klinkt toch erg lekker moet ik zeggen.

posted by Anonymous Frank on 9:56 p.m.
 9:25 a.m.

Ik kan hierbij garanderen dat Martijn 100% niet indie is. :)

posted by Blogger OMC on 9:25 a.m.
 3:30 p.m.

haha, mr marty indie

LMAO

posted by Anonymous Sjoerdo on 3:30 p.m.
 8:54 p.m.

Briljante band! Afgelopen zomer gezien op het BC Metal Fest. Check mijn recensie hier:
http://www.lordsofmetal.nl/showlivereview.php?id=705

posted by Anonymous Kevin on 8:54 p.m.
 » Een reactie posten