<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

136,97

Dat is het bedrag dat ik deze maand minder op mijn rekening gestort heb gekregen in vergelijking met november. Allemaal door het fokking nieuwe zorgstelsel. Je zou bijna ernstig ziek worden om het terug te verdienen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:07 a.m.

Wat veel! En dan moet je helemaal niet aan het x12 bedrag denken...
Ik geloof dat gezinnen met kinderen de enige zijn die erop vooruitgaan!
Dus ja, conformeren is -bijna- noodzaak ;-)

posted by Blogger Mettine on 5:07 a.m.
 11:05 a.m.

Ja, je bent de lul als je een hoge tegemoetkomingziektekosten kreeg (en dat kreeg ik) en jong en gezond was en daarom een lage premie had (en dat had ik ook.)

posted by Blogger Martijn on 11:05 a.m.
 » Een reactie posten