<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Terreurfolder

Omdat ik nou toch met het hoekje 'doffe ellende' bezig ben: Joost Eerdmans is weer terug.

Eigenlijk dacht ik dat we van hem af waren, omdat het extreem truttig (maar stiekem toch eigenlijk ook wel een beetje extreem) rechts maar niet lukt het eens te worden over hoe Pim het gewild zou hebben. Maar de beoogde Goede Dictator van Nederland en Afzinker der Overzeese Gebiedsdelen maakte op kenmerkende wijze slim gebruik van komkommertijd op zijn nieuwste non-plan te lanceren: de terreurfolder.

Deze schijnbaar uit Engeland overgenomen tekst vol onbenulligheden en open deuren als "Breng uzelf of anderen niet in gevaar" en "Als u ooggetuige bent van een aanslag probeer dan zo gedetailleerd mogelijk de kenmerken van de terroristen te onthouden, de eventuele voertuigen waarin zij zich bevinden, en de richting waarin zij zich begeven" heeft als enige nut bij de terreurbestrijding dat hij een glimlach van herkenning veroorzaakt: dit heeft precies dezelfde toon als de legendarische "wat te doen als er een atoombom op je huis valt"-propaganda uit de Koude Oorlog. En lachen is erg goed in deze tijd die wordt beheerst door angstzaaiers en dwangneuroten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten