<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Ophokplicht

Ik weet nog niet of ik het een op een schonkige manier mooi woord vind of toch gewoon lelijk.

Positieve aan het verhaal is dat nu iedereen toch wel moet gaan beseffen dat griep vooral in de winter opduikt omdat het virus dan door trekvogels uit het noorden wordt meegebracht en dat het dus niks met kou of onderkoeling te maken heeft. Kan een van de meest wijdverbreide misvattingen ook opgehokt worden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:11 a.m.

weer wat geleerd.
de volgende keer dat ik snotterend op mijn werk verschijn en men vraagt of ik een koudje heb gevat schud ik somber mijn hoofd en mompel ik: nee, trekvogel gezien.

posted by Anonymous Clismo on 9:11 a.m.
 5:21 p.m.

Nou, dat weet ik niet. Influenza is echt de griep, die waar je zwaar ziek van wordt en dood aan kan gaan. Dat wordt verspreid door vogels.
Verkoudheden worden meestal veroorzaakt door het rhinovirus. Wat daar de levenscyclus van is zou ik niet zo 1,2,3 weten.

posted by Blogger Martijn on 5:21 p.m.
 1:05 p.m.

Het zou inderdaad een positief neveneffect zijn als men de seizoensgebondenheid van influenza zou begrijpen.

Laten we echter niet een nieuwe misvatting de wereld in helpen door te stellen dat wij (de mens) in de winter geïnfecteerd worden door griepvirussen die door trekvogels meegenomen worden. Er is een duidelijk verschil tussen humane en aviaire (vogel-)stammen. In de wintermaanden word je dus besmet met een humaan virus, overgedragen door een ander mens.

Dát het virus de 'soort-barriere' kan doorbreken is een feit, zie bv. de gebeurtenissen in het verre oosten vanaf pakweg 1997 (eerste H5N1 infecties bij de mens) tot nu, maar ook de gevallen van 'vogelgriepvirus'-besmettingen bij mensen die een paar jaar geleden in Nederland betrokken waren bij het ruimen van de pluimveebedrijven (waarbij deze overigens geen klassieke griep veroorzaakten maar een lokale ooginfectie).

posted by Blogger willem on 1:05 p.m.
 1:44 p.m.

I stand corrected. Ik dacht dat de menselijk griep ook in vogeldarmen overwinterde. Had ik begrepen uit de presentatie van grote olijke Westfries van jullie afdeling.

posted by Blogger Martijn on 1:44 p.m.
 » Een reactie posten