<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Belgische Madrugada

Weet je waar die elders zo bejubelde nieuwe dEUS me bij eerste beluistering aan doet denken?

Madrugada.

Exact dezelfde combinatie van gedistingeerd klassiek en noisegitaren, voortgedreven door dikke baslijnen. Alleen is Tom Barman geen Sivert Høyem, hoeveel beter en accentlozer hij ook is gaan zingen. Daarentegen is die krullenbolgitarist van Madrugada natuurlijk weer geen Mauro. Maar omdat we het hier niet over metal hebben telt het eerste veel zwaarder.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:06 p.m.

Pcies wat mevrouw Clismo dacht toen de plaat hier voorbij kwam.

posted by Anonymous Billy Clismo on 1:06 p.m.
 » Een reactie posten