<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Leefbaar denken tot het absurde einde doorgezet

Vierenhalf jaar werkte Kitty Notenboom (55) in haar vrije uurtjes aan één van de geveltuintjes in de Hondsdijkstraat. De gemeente had de voormalige grasveldjes vrijgegeven en de bewoners mochten naar hartelust tuinieren. Notenboom nam het voortouw en zette het vol ecologische bloemen en planten. ,,Het was een oerwoud,'' zegt J. Mamadeus van een paar huizen verderop. ,,Niemand vond het mooi.''

Vorig week maandag rond zeven uur in de avond was Mamadeus aan het tuinieren in de voortuin van haar woonblok. Een paar andere bewoners werden hierdoor gestimuleerd en zetten de schop in het 'paradijsje' van Notenboom. ,,Het was voornamelijk onkruid,'' verdedigt Mamadeus de buurtbewoners.
(uit het Rotterdams Dagblad)

Nu is het wachten op het moment dat Sörensen dit gaat verdedigen als "precies het soort betrokkenheid bij de buurt dat we nodig hebben."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:53 p.m.

Sorensen is toch een goeie kerel ? En al die eco-tuinen: weg ermee !

posted by Anonymous Anoniem on 11:53 p.m.
 1:54 p.m.

Wat is de connectie met Leefbaar precies?

posted by Anonymous Maarten on 1:54 p.m.
 4:02 p.m.

De door Sörensen en de zijnen zo gepreekte "niet zaniken, maar doen" mentaliteit, die al eerder de slagzin 'Rotterdam moet schoon, heel en veilig. Waarom? Daarom!' opleverde.

posted by Blogger Martijn on 4:02 p.m.
 11:43 p.m.

Wat is er tegen een no-nonsense aanpak van maatschappelijke problemen ? Blijven niet veel problemen onopgelost omdat men in NL Polderland eerst jarenlang gaat vergaderen voordat men nog eens in actie komt ?

posted by Anonymous Anoniem on 11:43 p.m.
 10:45 a.m.

Ja, met als aantekening dat men in Nederland de problemen graag mag overdrijven. Als je de verhalen moet geloven zou Rotterdam bijvoorbeeld een onbewoonbare urban jungle zijn, in plaats van een vrij normale grote stad, met vrij normale grotestadsproblemen.
Maar de Nieuwe Flinkheid slaat in het kader van het stevig aanpakken vaak door naar te simplistische en niet doordachte oplossingen.

posted by Blogger Martijn on 10:45 a.m.
 3:47 p.m.

Het gevaar van doorslaan naar simplistische oplossingen ligt inderdaad op de loer.

Toch denk ik dat je een onderscheid moet maken tussen
(a) de 'Nieuwe Flinkheid' in het politieke debat om electorale winst te behalen en
(b) de daadwerkelijke implementatie van 'stoere oplossingen' wegens gebrek aan analytisch vermogen.

ad. (a) De Nieuwe Flinkheid als marketing-tool is een gewoon realiteit in onze televisiedemocratie.
Ter illustratie: formateur Prof. Van Schendelen was bv. opgevallen dat Fortuyn zich tijdens de formatiebesprekingen van het College in Rotterdam heel anders opstelde dan je zou verwachten op basis van zijn verschijning in de media. Fortuyn was achter de schermen inschikkelijk, echter zodra er een camera in de buurt kwam begon hij direct weer een-dimensionale, krachtige emotie-taal uit te slaan dat nu eenmaal goed bij zijn electoraat scoort.

ad. (b) Je vrees voor implementatie van simplistische oplossingen is deels terecht. Zo is er bv. sprake van een 'afrekencultuur', analoog aan een commerciele onderneming. Overal in de publieke sector worden streefquota ingevoerd of prestatie-indicatoren. Echter, het kenmerk van veel maatschappelijke problemen is juist dat ze moeilijk meetbaar en/of quantiseerbaar zijn. Daardoor dreigt een schijn-transparantie in het functioneren van overheidsdiensten te ontstaan.

De andere kant van het verhaal is dat het in NL lang heeft ontbroken aan politici die pragmatisch kunnen (of: willen) denken. De PvdA heeft bv. zeer lang alleen maar vanuit blinde ideologie gehandeld, zonder dat ze nu werkelijk weten welke problemen burgers dagelijks ervaren of dit zelfs glashard te ontkennen. Het heeft lang geduurd totdat het besef doordrong dat het niet om de ideologie draait, maar om het vinden van een oplossing. LR is een reactie hierop.

Als je alleen maar vast blijft houden aan onaantastbare rechten als gelijkheid en privacy, kom je niet dichterbij een oplossing van grote stadsproblemen als bv. huisjesmelkers. Veel linkse politici blijven daardoor (nog steeds) muurvast zitten in hun eigen gelijk.

posted by Anonymous Anoniem on 3:47 p.m.
 » Een reactie posten