<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

NJIMBY*

De evangelisten van de jihad uitzetten, dat is toch wel de ultieme vorm van NIMBY-denken. Maakt het dan uit of er driehonderd doden vallen hier of in een toeristenoord in Indonesië of Egypte? En wat is gevaarlijker: een bebaarde haatzaaier om de hoek waar de geheime dienst elke woord van zijn voor een select groepje volgelingen uitgesproken preken opneemt of dezelfde idioot in Pakistan, een instabiele kernmacht waar een fundamentalistische staatsgreep niet ondenkbaar is?

Komt nog bij: er is tegenwoordig internet en televisie en video. Als Bin Laden en Al-Zawahri al geen enkel probleem hebben hun bloeddorstig geraaskal vanuit fokking Waziristan, waar ze al blij zijn met een bootleg cassette van het optreden van Albert West, te krijgen, dan is dat vanuit Karachi of Caïro natuurlijk helemaal een kwestie van een contractje afsluiten met de lokale ADSL-boer.

Het is dus van tweeën een: oppakken of (voldoende afgeluisterd) laten voortsudderen. Maar geen middeleeuwse oplossingen in de 21e eeuw gaan proberen.

*: No Jihad in My Backyard
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten