<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Eerdmans en de Antillen

In al zijn machivellistische sluwheid heeft Joost Eerdmans een zwakke plek: een blinde haat voor de Nederlandse Antillen. Nadat hij deze overzeese delen van het koninkrijk eerder al wilde afzinken, wil hij ze nu verkopen aan de hoogste bieder. Deze mededeling komt nota bene in hetzelfde nieuwsbericht waarin hij Geert Wilders oproept tot matiging, omdat hij niet snapt "wat voor nut het heeft om te zeggen dat Mohammed een pedofiel is, Allah een fascist en alle moslims geitenneukers." Hele groepen beledigen is namelijk niet productief. "Dan kun je wel stijgen in de opiniepeilingen, maar je drijfveer moet ook zijn dat je je boodschap niet op een rots plant," aldus Eerdmans (deze typische christelijke metafoor bewijst ook dat je die CDA-achtergrond nog zo goed kunt proberen te verbergen, helemaal er uit krijg je hem nooit.)

Tenzij natuurlijk die rots ergens in het Carribisch gebied ligt. Dan is het het een goed idee om voor te stellen mensen wiens voorvaderen grotendeels als slaven naar het gebied zijn gebracht "te verkopen aan de hoogste bieder."

Eerdmans voorspelbare reactie als de hel straks uitbreekt zal ongetwijfeld zijn dat hij verkeerd geciteerd is door 'de linkse media'.

Overigens trekt in ieder geval één Antilliaan zich voorlopig nog niets aan van zijn mogelijke verkoop. Ariën, subcommandante der Subjectivisten, heeft zijn weblog nieuw leven in geblazen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:36 p.m.

Ik heb er geen probleem mee, hoor. Wellicht dat de hoogste bieder zich zelfs beter zal gedragen dan die cokesnuivende corruptelingen van hier...Maar geloof me, Nederland wil de Antillen echt niet kwijt ;-)

Uw (sub)comandante ((A))

posted by Anonymous Anoniem on 5:36 p.m.
 5:59 p.m.

Ik begon zuchtend aan dat interview maar was verrast dat los van die Antiliaanse oplossing en "het leger op de straat", Brillie helemaal niet vervelend klonk (dus vertrouw ik het niet helemaal ;).

Alleen dat idee dat die vervelende Feyenoord baardhooligan in zijn kielszog landelijk gaat word ik wel zenuwachtig van (maar ja een hartaanval schijnt bij de man in een klein hoekje te zitten, vooral als hij naar dat lelijke voetbal kijkt dus waar maak ik me eigenlijk zorgen over.)

posted by Blogger OMC on 5:59 p.m.
 1:02 a.m.

Is dat die Soerensen? (In kranten en op de radio komt zo'n baard niet zo goed over.)
Maar met Eerdmans valt best te praten inderdaad. Noemt ook niet in elke bijzin Pim, dat is wel zo prettig. Mag die clown van een Herben gewoon bij 'm backbenchen.

posted by Blogger martijn on 1:02 a.m.
 12:04 p.m.

Eerdmans is de ergste van allemaal, want sluwer en slimmer dan de hele rest. Die anderen zijn allemaal ongeleide projectielen die op een gegeven moment te pletter slaan.

posted by Blogger Martijn on 12:04 p.m.
 2:51 p.m.

Sorensen ja. :)

Martijn heeft wel gelijk Eerdmans is sluw, ook nu hij good cop naast Wilders bad cop speelt tov moslims. Niet slecht hoor. ;)

posted by Blogger OMC on 2:51 p.m.
 9:51 a.m.

Zou er dan een koper te vinden zijn?
Ze kunnen volgens mij hoogstens voor zo'n symbolisch grap bedrag van 1 euro aan een of ander land gegeven worden.

posted by Blogger Ludo on 9:51 a.m.
 12:15 p.m.

Nee, voor dat begrag kopen ze gewoon hun eigen onafhankelijkheid. En dan koopt Nederland de eilanden een jaar later weer terug voor een paar honderd miljoen euro. :)

posted by Blogger martijn on 12:15 p.m.
 10:36 p.m.

dat een ex-bal met zo'n oerlelijk designbrilletje die je eerder op de knar van een keukenverkoper uit Erp zou verwachten denkt mee te willen beslissen over het lot van mijn volk is bijna net zo idioot als de opmerking van Ludo ;-)

posted by Anonymous Anoniem on 10:36 p.m.
 10:38 p.m.

dat daarboven was ik dus: ((A))

posted by Anonymous Anoniem on 10:38 p.m.
 12:56 p.m.

Martijn Grooten slaat Ludo al subtiel om de oren met het noemen van de 'NAC Breda-optie'.

posted by Blogger Koen on 12:56 p.m.
 9:35 a.m.

hehehe.

posted by Blogger Ludo on 9:35 a.m.
 » Een reactie posten