<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

AI op TV

 • Begin is niet best: voice over en meer expositie in de dialoog dan bij de gemiddelde kung-fu film. Had ik niet verwacht van Spielberg, over wie je inhoudelijk veel kan zeuren, maar die normaliter de zaken technisch toch prima op orde heeft.
 • "En dan gaan we nu de volgende stap zetten, een robot met emoties!" Vette onzin: emoties zijn een lagere hersenfunctie dan rationeel denken. Je hond is gek op jouw en heeft een hekel aan de kat van de buren, maar zijn naam schrijven lukt hem niet, laat staan dat hij een carrièreplanning kan maken. Toch vreemd dat die science-fictionfilms altijd zo vast houden aan negentiende-eeuwse denkbeelden over 'mind' als het om robots gaat.
 • Haley Joey Osment is eng.
 • Het verschil tussen een robot zonder en een robot met gevoel is blijkbaar dat de laatste elke paar seconden "I love you mommy!" roept.
 • In de toekomst hebben ze wel kindrobots, maar de was- en strijkrobot laat nog op zich wachten.
 • Die nu al zo veelbelovende experimenten met 'digitale inkt' gaan dus ook mislukken?
 • Mooi huis trouwens.
 • Die teddybeer maakt een veel geavanceerdere indruk dan David.
 • Een dystopische science-fictionfilm moet altijd een variant op een gladiatorengevecht in een arena die vooral bestaat uit schrootmetal en oude gloeilampen hebben. Meestal ondersteund door industrial.
 • Er gebeurt eigenlijk niet veel in deze film.
 • Ah, een poging tot zelfmoord: eindelijk een teken van hoger denken. Alhoewel het weer niet pleit voor de kwaliteit van de geheugenchips; een eerdere aanvaring met een zwembad was immers probleemloos overleefd. Waar is de spinazie als je hem nodig hebt?
 • Slappe reden waarom die supergeavanceerde robots van de toekomst geen mensen kun kloneren.
 • Ligt het aan mij of heeft het slot een behoorlijk incestueuze ondertoon? Vooral de nadruk die op het zónder Henry en zónder Martin wordt gelegd is eng.
 • Rare film. Slecht, maar wel op een opvallende manier en daardoor toch memorabel.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:43 p.m.

Ik vond die film echt kut met peren, ik heb hem niet eens afgekeken, alleen het "gigolo Joe what do you know" riedeltje was de moeite waard.

Een robot met emoties kan misschien wel onpraktisch zijn, het gaat er meer om dat het moeilijker te programmeren is. Is het niet gewoon een "men = god" thema?

posted by Anonymous Sjoerd on 1:43 p.m.
 » Een reactie posten