<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Zomercarnaval

Op zaterdag naar de stad is al niet mijn favoriete bezigheid, maar als ik dan ook nog kom vast te zitten in het Zomercarnaval ben ik helemaal niet blij. Er schijnen 900.000 mensen op af gekomen te zijn. Wat er dan te beleven is? Persoonlijk heb ik alleen te dikke vrouwen in pakjes die hun in knalpaars of -groene, tot het uiterste doorgevoerde, wansmakelijkheid slechts stopten om de ruimte te geven aan overhangend lellend vlees, pogingen zien doen om te dansen op muziek met een irritant monoon ritme - ti-didi-ti, ti-didi-ti - wat wegens gebrek aan conditie en het dragen van goedkope plastic zilverkleurige naaldhakken niet erg lukte.
Maar het zal wel weer aan mij liggen, alhoewel het verslag van 2004 op deze site mijn indruk wel bevestigt (qua vormgeving ook helemaal in stijl!)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:58 p.m.

Ich sehe Ihr Blog behandelt snel geld verdienen. Da d├╝rfte diese Seite interessant sein, die ich im Internet entdeckt habe:
snel geld verdienen

posted by Anonymous Anoniem on 11:58 p.m.
 » Een reactie posten