<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Pre-vakantie sprint.

Zo, voor ik morgen op vakantie ga nog een hele stapel cd's gerecenseerd. Het resultaat is al gedeeltelijk te zien op KM, maar er staat nog het een en ander in de wacht voor de eindredactie.

Ook twee grotere stukken van mijn hand zijn nu op het web te vinden: een interview met orgelrockers zZz en een (poging tot, het gaat nog altijd niet geheel naar wens) essay over Paul Schraders Dominion: Prequel to the Excorcist.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:05 p.m.

Toe maar. Meneer is kennelijk geen liefhebber van het WK voetbal t/m 20 jaar??

Veel plezier. Wel terug zijn voor de Tour hoor.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 8:05 p.m.
 2:56 p.m.

Leuk, ik verheug me op jouw artikelen

posted by Anonymous Masimo on 2:56 p.m.
 4:39 a.m.

Hi - I trained in judo and karate for many years. I was looking for blogs having to do with judo and came across yours. Nice blog. I have my own have my own mixed style school now that offers most of the traditional judo techniques. Come have a look at it if you want.

posted by Anonymous Anoniem on 4:39 a.m.
 » Een reactie posten