<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Een Jaar Rotterdam


Verleden jaar ben ik van Amsterdam naar Rotterdam verhuisd. Daarmee een licht rampzalige periode in Amsterdam-Noord achter me latend. Waar Amsterdam-Noord dan weer niks aan kan doen. Want hoewel het meest deprimerend stukje Nederland dat ik ken, de Molenwijk, er ligt, is het stuk bij het Mosveld waar ik woonde bijna pittoresk te noemen.

Maar nu dus in Rotterdam, met baan, echte badkamer en op loopafstand van Rotterdam CS, Slagerij Casablanca en de Bas, zoals de Dirk hier heet. Bovendien waait het hier altijd lekker, net als vroeger in Den Helder. Nostalgisch tegen de wind, zeg maar.

De Rotterdammers zelf zijn erg negatief over de buurt. In het buurkrantje stond ooit eens de legendarische zin "Middelland is geen leuke wijk om in te wonen." Dat sentiment merk je ook aan de huizenprijzen. De buren gaan bijvoorbeeld verhuizen en willen € 385.000 voor hun 10 kamer woning op 240m2. Ter vergelijking: in Amsterdam heb je daar een 3 kamer appartement van 106 m2 in de Kinkerbuurt voor (pluspunt is wel dat je dan in de Ter Haarstraat woont.) Iedereen die niet uit Rotterdam komt vindt het hier een keurig buurt.

Toch ben ik nog niet echt geïntegreerd. Al mijn vrienden zitten nog in Amsterdam. Gedeeltelijk eigen schuld (netwerken is niet mijn favoriete bezigheid, maar dit jaar...), maar iedereen zegt ook meteen: "Oh, jij komt zeker uit Amsterdam?" Niet dus, ik heb er alleen gestudeerd. Dat accent is Algemeen Beschaafd Noord-Hollands (mijn broertjes, die nooit in Amsterdam gewoond hebben, worden buiten de regio ook wel aangezien voor hoofdstadbewoners.) Hoe dan ook, Amsterdam voelt als ik er ben toch nog altijd vertrouwder dan Rotterdam. Kan ook natuurlijk een kwestie van tijd zijn, want bij Den Helder heb ik dat ook heel lang gehad. Terwijl ik er nu nog wel alles kan vinden, maar het verder gewoon een stad is (een lelijke, armoedige en vooral eindeloos mistroostige stad op meer exact te zijn.)

De mooie tekening is overigens van mijn oom, die heeft geholpen met de verhuizing. Zo zien je telefoondoodles er uit als je Rietveld hebt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten