<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

10 Baht



Dit is een Thaise munt van 10 baht. 10 Baht is geen 2 euro. Meer 20 cent (ik heb het opgezocht.) Thailand is ook geen lid van de Europese Unie. Niet dat ik daar een principieel bezwaar tegen heb, als Thailand aan de toelatingseisen voldoet mogen ze van mij bij de EU. Dan noemen we het gewoon de Aziatisch-Europese Unie. Kan India er ook meteen bij, dat zet meer zoden aan de dijk dan Malta en Estland.

Maar tot het zover is zou ik Thailand toch willen verzoeken geen munten meer te maken die, ook wat betreft het formaat, exact gelijk zijn aan dat van 2 euro. Muntenverzamelaars kunnen zich ondertussen bij mij melden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:47 p.m.

Dit is toch een beetje oud nieuws? Men was ten tijde van de Euro-invoering bang dat de halve EU naar Thailand zou gaan en zo hun cola en koffie voor een tiende van de prijs zou kopen.
Bleek nogal mee te vallen.

posted by Blogger martijn on 1:47 p.m.
 



11:48 a.m.

Zo oud dat het me ondertussen ontgaan was...

posted by Blogger Martijn on 11:48 a.m.
 



11:08 p.m.

Zo oud dat ik het niet meer wist en dus anno 2007 een Thaise munt terug kreeg als een 2 Euro munt.

Pech dus.

posted by Anonymous Anoniem on 11:08 p.m.
 



2:33 p.m.

wij hebben er een gekreegen in de winkel.
wil jij hem hebben ?
thierrysools@msn.com
hier kun jij mij even een mailtje terug stuurten.

posted by Blogger thierry on 2:33 p.m.
 



3:27 p.m.

Ik heb vandaag ook zo'n munt in m'n portefeuille gevonden, ik was aan het zoeken van welk land het kwam. Het is blijkbaar een Thaise baht.
P.S.: het is geen 20 cent maar 11 cent.

posted by Anonymous Anoniem on 3:27 p.m.
 



3:29 p.m.

26 cent bedoel ik

posted by Anonymous Anoniem on 3:29 p.m.
 



» Een reactie posten