<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Neem je een leuk meisje mee?

From: S.
To: Martijn et al.
Date: 27-12-04, 14:54
Subject: Feestje?

J. en ik willen graag een oud en nieuw feestje geven in zijn lege huis.
maar de kans bestaat dat iedereen al wat heeft dit jaar.
Dus, wie heeft er niets en zou willen komen?

***

From: Martijn
To: S.
Date: 27-12-04, 15:33
Subject: Re:Feestje?

> J. en ik willen graag een oud en nieuw feestje geven in zijn lege huis.
> maar de kans bestaat dat iedereen al wat heeft dit jaar.
> Dus, wie heeft er niets en zou willen komen?

Broertje B. heeft me uitgenodigd in DH. Op zich aardig, maar zijn christelijke vriendjes komen ook. Dus ben ik graag beschikbaar.

***

From: S.
To: Martijn et al.
Date: 27-12-04, 15:46
Subject: Re: Feestje?

Leuk, Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen!

***

From: S.
To: Martijn
Date: 27-12-04, 18:32
Subject: Re: Feestje?

He martijn,

Het gaat door, neem je een leuk meisje mee?

***

From: Martijn
To: S.
Date: 27-12-04, 23:04
Subject: Re:Feestje?

>He martijn,
>
>Het gaat door, neem je een leuk meisje mee?

Wel korte termijn, maar ik zal iets proberen.

***

Daar gaat-ie dan:

Gezocht: Een leuk meisje om oud en nieuw mee te vieren bij J. en S. in Amsterdam.
Vereisten: Leukheid.
Wat wij bieden: Dronken chemici en aanhang in ontspannen sfeer. Zie het als The Office Special. Alleen kan ik niet zo goed zingen als Dave Brent. Maar ik ben wel op tv geweest.
Reacties met bewijs van leukheid voor 31 december, 14:00 mailen naar martijn@kindamuzik.net.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:42 p.m.

en?

posted by Blogger Joris on 12:42 p.m.
 2:17 p.m.

0 reacties.
En het was toch echt een feest waar een leuk meisje niet misstaan had.

posted by Blogger Martijn on 2:17 p.m.
 » Een reactie posten