<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

God bless America's backwards hicks

The Onion analyseert weer eens op feilloos sarcastische manier de absurditeit van de Amerikaanse samenleving:
"The Republican party — the party of industrial mega-capitalists, corporate financiers, power brokers, and the moneyed elite — would like to thank the undereducated rural poor, the struggling blue-collar workers in Middle America, and the God-fearing underpriviledged minorities who voted George W. Bush back into office. You have selflessly sacrificed your well-being and voted against your own economic interest. For this, we humbly thank you."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:59 a.m.

De bedoeling is zoals zo vaak goed. Maar zoals even zo vaak bij linkse jongens en andere liberals zitten ze volledig naast de kwestie. Die mensen stemmen immers niet op Bush voor de economie maar omdat hij hen religieus leiderschap belooft. Wij in Europa onderschatten op maximale wijze welke rol het geloof in dat land heeft. Ik las enkele jaren geleden dat 60 miljoen Amerikanen echt, serieus en met de volste overtuiging gelooft dat de Apocalyps van Johannes nu elke dag uit de lucht op ons hoofd kan vallen. Die mensen kiezen in hun optiek nu gewoon voor diegene die hen de beste uitgangspositie bezorgt als de Grote Satan komt.Ons eeuwige probleem is dat wij daarmee blijven lachen en het als één grote grap opnemen. Maar wat als die grap reële gevolgen heeft?

posted by Blogger Vincent Romain on 9:59 a.m.
 3:44 p.m.

Het is een satirisch artikel uit The Onion.

posted by Blogger Martijn on 3:44 p.m.
 » Een reactie posten