<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

1.0

Get Firefox!

Het heeft even geduurd voor het zover was, maar Firefox is nu eindelijk bij versie 1.0 aangekomen. En het laatste struikelblok om over te stappen, de bug die maakte dat alle links in een nieuw in plaats van in het laatst gebruikte venster werden geopend, is verwijderd. Dus downloaden en installeren. En dan meteen ook de AdBlock plugin installeren, voor reclamevrij surfen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:14 a.m.

Mozilla is handig totdat je in de Kindacontent een recensie of artikel opvraagt. Probeer maar eens en je weet wat ik bedoel.

posted by Blogger Vincent Romain on 10:14 a.m.
 » Een reactie posten