<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Hollandse Nieuwe (met Gitaren)

Dit jaar zijn ontzettend veel goede Nederlandse rockbands opgestaan. (Daar bedoel ik dan alles met gitaren mee. Niet van dat vervelende puristische gedoe.) Om dat te vieren hier tien mp3's van bands die dit jaar een plaat hebben uitgebracht (Wiseguy alleen drie nummers op een verzamelaar, maar omdat dat "I'm a liar, I'm a liar" refrein zo onweerstaanbaar is zit hij er toch bij.)
  1. Wiseguy - Gasoline Trippin' [download]
  2. 69 Charger - Girl [download]
  3. Voicst - Whatever You Want from Life [download]
  4. Dicemen - The Way [download]
  5. Razor Crusade - The Low Spark [download]
  6. Bag Lady - All My Friends Are Assholes [download]
  7. Spider Rico - Trainjumper [download]
  8. Face Tomorrow - Sign Up [download]
  9. Judgement Day - Room with a View [download]
  10. Das Oath - Nobody's Married Me in Years [download]
En nou nooit meer zeuren dat alles over de grens beter is. Want wat is daar nou eigenlijk vandaan gekomen, behalve een tegenvallende Soulwax plaat? Oh ja, Hypnos 69 met onder ander het fantastische nummer Burning Ambition. Maar verder alleen maar saaie artistiek verantwoorde yuppenrock. Maar als het op testosteronniveaus aankomt dan blijft het land van de hormonenmaffia toch dik achter bij Nederland.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:25 p.m.

mooi lijstje, maar er vallen me toch een handvol omissies op: geen malkovich? of stilettos? blues brother castro? beyond lickin'?

posted by Blogger Joris on 4:25 p.m.
 8:49 p.m.

Stilettos en Blues Brother Castro ben ik niet zo wild van, alhoewel de mening voor beide niet op heel veel info is gebaseerd (bij BBC zelfs op één zwak optreden als voorprogramma van Pretty Girls Make Graves in Waterfront).
Maar ik vond 10 ook gewoon een mooi aantal.

posted by Blogger Martijn on 8:49 p.m.
 » Een reactie posten