<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Heeft Bin Laden een DVD-speler in zijn grot?

Op zich heeft Bin Laden niet veel bijzonders te melden in zijn videoboodschap. Het gewone gewauwel van een megalomane godsdienstwaanzinnige. Maar met het volgende fragment is iets interessant aan de hand:
"It never occurred to us that the supreme commander of the US armed forces would leave 50,000 of his citizens in the two towers to face those great horrors alone, at a time when they needed him badly.
This is because it seemed to him that being preoccupied with the little child's talk about her goat and its butting was more important than being preoccupied with the planes and their ramming into the skyscrapers. " (via de BBC)

Iemand uit Marokko merkt hierover op de BBC-site terecht op:
"I only have one question: Is OBL an avid watcher of Michael Moore documentaries? This My Pet Goat reference is curious."
Abdelghani Rachidi, Agdal, Rabat, Morocco

Bin Laden zou ergens in het onherbergzame Pakistaans/Afghaanse grensgebied rondzwerven. Maar hij blijkbaar in zijn grot wel de beschikking over een DVD-speler of videorecorder om illegale kopie├źn van Fahrenheit 911 te bekijken. Dat is slecht nieuws voor de Amerikanen, die Bin Laden blijkbaar niet al te dicht op de huid zitten.

Maar het slechtste nieuws is toch voor Bin Laden zelf. Een aantal Pakistanen (Afghanistan en breedbandinternet lijken me voorlopig nog geen verenigbare grootheden) is al zo gecorrumpeerd door goddeloze westerse invloeden dat ze decadente films van een duidelijk te veel varkensvlees etende kufr als Michael Moore downloaden. Volgens zijn eigen theorie├źn moet hij ze nu vermoorden. Zelf leek hij er ook iets te veel van genoten te hebben.

Mullah Omar vond Bin Laden ook al veel te mediageil en had hem toen de Taliban nog aan de macht was al een spreekverbod opgelegd. Volgens mij zouden strenger in de leer zijnde medestanders wel eens een grotere bedreiging voor Bin Laden kunnen zijn dan de Amerikanen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:20 a.m.

Hello,

I am searching for fresh information
for my cc Infopage, 30,000 daily updated Information Pages about all kind of subjects.

It might interest you to know that your blog has been visited and has been read. I hope you enjoy your "Blogging".

I wish you all the luck I can, keep the good work going!

Kind regards,
Jos
Today's News From & About Google

posted by Blogger cc Infopage on 4:20 a.m.
 2:08 p.m.

Just visit 3 Marketeers Productions LLC and fill out the short form, you'll be able to unsubscribe anytime

posted by Anonymous Anoniem on 2:08 p.m.
 10:42 a.m.

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a lacoste shirtholden t-shirt site called Holden Tees. We're a small company and we sell shirts and stuff.

Come and check it out if you get time

-Holden Tees

posted by Anonymous Anoniem on 10:42 a.m.
 » Een reactie posten