<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Wat gaat Bush nu eigenlijk doen?

Gedaan:
  • Belastingen verlaagd
  • Saddam gevangen voor papa
  • Treehugging-wetten van die hippie Clinton teruggedraaid
Te doen:
  • Osama vangen
  • Doodstraf op sodomie herinvoeren
  • Abortus gelijkstellen aan moord
Dat is een beetje weinig voor vier jaar. Iets tegen drugs kan natuurlijk nog. Als Republikeinse president kom je daar eigenlijk niet omheen. Maar én war on drugs én war on terror dat is een beetje veel war tegelijk misschien.
Nou ja, dan blijft er lekker veel tijd over voor vakantie op de ranch.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:51 p.m.

de amerikaanse samenleving blijft onnavolgbaar.

on a sidenote: van gogh wilde juist naar amerika toe, als zijn kind hem niet meer direct nodig zou hebben. tja.

posted by Anonymous Anoniem on 7:51 p.m.
 8:01 p.m.

ehm, dat was ik dus, die vorige.

posted by Blogger bas on 8:01 p.m.
 2:20 p.m.

De war on terror is zo dominant aanwezig dat er helemaal geen andere topics meer nodig zijn, probleem voor Bush is natuurlijk dat er, behalve het vangen van Osama Bin L., niet veel korte termijn succesjes meer te behalen vallen. Dus dan kan Bush zich concenteren op zijn quasi-paradepaardje; het dichterbij elkaar brengen van republikeinen en democraten, als dat hem binnen 4 jaar lukt hoeven de Amerikanen helemaal niet meer te kiezen en kunnen ze een soort ouderwetse Sovjet regering instellen. Hoe noemden ze dat ook alweer, stabiliteit der kaderen?

posted by Blogger sjoerd on 2:20 p.m.
 » Een reactie posten