<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Jesusland

Ook veel Amerikanen zijn minder gecharmeerd van de godsdienstijver van hun landgenoten. Er wordt in die kringen veel gegrapt over emigreren naar Canada. De Toronto Star kwam met een radicaler voorstel:Vooral die naam is goed, helemaal als je hem uitspreekt zoals een Jezuslander zelf zou doen: "JEEEEsusland".

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:31 p.m.

Ik denk dat ik die naam maar eens ga overnemen. Maar genoeg gelachen: ik was twee jaar geleden in de United States of Jesus met Johan. Nu waren wij al heel de reis door grapjes aan het maken over de religieuze gekken aldaar. Maar toen we aan de rand van de Grand Canyon die man tegenkwamen met het volgende print op zijn t-shirt, verging ons het lachen toch wel een klein beetje: "I'm the kind of christian Satan warned you about"

posted by Blogger Vincent Romain on 8:31 p.m.
 11:06 p.m.

hoi, dank voor dit laatste nieuws omtrent canada 2.0
heb 't plaatje ook gebruikt op http://moniiq.web-log.nl, en heb daar een 'met dank aan' en link nssr je gezet. hoop dat dat ok is, moniiq

posted by Anonymous Anoniem on 11:06 p.m.
 9:29 p.m.

Kijk voor een meer statistisch verantwoorde weergave (trouwens ook visueel niet onaantrekkelijk :-)) ook eens hier.

posted by Blogger willem on 9:29 p.m.
 » Een reactie posten