<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Begint met Ambitie. Het Eindigt met Koeman.

Ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Waarschijnlijk omdat ik er zelf ontzettend slecht in ben. Ik word altijd in geen tijd van het veld gestuurd wegens het omver kegelen van een snellere en technischere tegenstander (dat is bijna iedereen). Bovendien is het een teamsport. Ik hou meer van individuele sporten als boksen en wielrennen (een sport waarin de ploegentacktiek nodig weer verboden zou moeten worden).

Als dan nog ergens mijn sympathie naar uit gaat, is het Ajax. Dat komt door opgroeien in Den Helder. Daar ben je of fan van Ajax of van AZ. Nou speelde AZ in mijn tijd vooral in de Eerste Divisie en was dus nooit op tv. Bovendien was dit de club van hen die nooit zouden ontsnappen aan de winderige vlaktes van de Kop van Noord-Holland.

Nu woon ik sinds januari in Rotterdam, de stad van de Vijand. Alhoewel ik dat nooit zo gevoeld heb. Dat hele stammengedoe is ook een van de dingen die ik minder vind aan voetbal. Tot blijf ik voor Ajax en niet voor Feyenoord.

Tot voor beargumenteerde ik dat altijd met dat Feyenoord aan de andere kant van de Maas is, wat Noord is voor Amsterdam zeg maar, en ten tweede dat ik niet masochistisch ben. Maar dat sarcasme is nu niet meer mogelijk.

Gelukkig zag ik in het NRC een goed vervangend argument.

Toen Feyenoord roemloos ten onder ging bij AZ konden de boze supporters niets anders verzinnen dan "Hamas, Hamas, Van Egmond aan het gas." Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, veel Hollandser dan Van Egmond kom je ze niet tegen.

Bij het al weken spartelende Ajax daarentegen hing een spandoek "Het begint met ambitie, het eindigt met Koeman."

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:44 p.m.

Ik gebruik als argument altijd het "Wie niet springt is geen Jood"-gezang van de Ajax aanhang en vervolgens het zielige gemekker over antisemitisme overtoen men daar bij Feyenoord "Wie niet springt is een Jood" van maakte.

Maar ik ben dan ook voor Feyenoord. :)

posted by Blogger martijn on 9:44 p.m.
 2:13 p.m.

Nu AZ als het ouderwetse Ajax speelt is het natuurlijk nog niet te laat om over te stappen.

posted by Blogger sjoerd on 2:13 p.m.
 » Een reactie posten