<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Zwijger en de Stedendwinger.

Een zucht van verlichting ging door het land toen bleek dat Willem van Oranje en niet Pim Fortuyn de Grootste Nederlander verkiezing had gewonnen. De OV-studentenjaarkaart is handig, maar dat was wel iets te veel eer.

Alleen waarom Willem? Volgens mij heeft Frederik Hendrik feitelijk het meest gedaan wat betreft de onafhankelijkheidsstrijd. Het is niet voor niets dat Willem als bijnaam 'De Zwijger' had en Frederik het onwijs coole 'De Stedendwinger'. Het was een jaar na zijn dood in 1647 dat Nederland bij de Vrede van M├╝nster voor het eerst als onafhankelijke natie werd erkend.

Maar Stedendwinger of niet, Frederik schopte het niet eens tot de voorselectie van de eerste honderd. Dit in tegenstelling tot de hoog scorende newagezweefteef en voetveeg van Bernhard die Juliana was.

Al met al hebben de Oranjes Nederland sowieso meer kwaad dan goed gedaan en hadden mensen als Van Oldenbarneveldt en De Witt meer recht op een hoge notering dan zij.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:32 p.m.

Zou de KRO het ook bekend gemaakt hebben als Willem in de uitzending gewonnen had, maar Pim de meeste stemmen bleek te hebben?

posted by Blogger martijn on 12:32 p.m.
 8:47 p.m.

Vast wel. Ik geloof nooit zo in van die samenzweringstheorie├źn.

posted by Blogger Martijn on 8:47 p.m.
 » Een reactie posten