<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Blijde Boodschap van het Atheïsme

Nova had een compilatie gemaakt van keren dat Bush en Kerry de naam des Heren aanriepen in hun debat. Het resultaat was schokkend.

Er is duidelijk nog veel werk te verzetten om de Blijde Boodschap van het Atheïsme verder te verspreiden in de VS. En zelfs Nederland, waar het christendom toch zo een beetje verslagen leek, heeft nu een streng christelijke premier.

Nou hebben wij als atheïsten wel een probleem. De religieuzen hebben sappige verhalen, opwekkende liederen en jaarlijkse feesten. De grote geloven als islam en het katholicisme hebben zelfs reisjes in het pakket. En de ramadan is natuurlijk gewoon een soort survivallen om de groepsband te versterken. Maar bovenal is er natuurlijk de belofte van het eeuwige leven. En wat hebben wij?

Helemaal niks.

Nou leeft dat besef wel en is er bijvoorbeeld een poging tot een logo gedaan. Maar dat is een beetje flauw en heeft lang niet de tijdloze klasse van bijvoorbeeld een kruis. Ook zag ik dat je in de VS nu atheïstische indoctrinatiekampen voor kinderen hebt. Maar om nou de slechte dingen over te nemen van de gelovigen lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:28 p.m.

Die voorbeelden neigen ook weer een beetje naar een soort van niet religieuze geloven, dat is natuurlijk voor de pure Atheist not done. Ik stel voor dat we gewoon in Nederland beginnen met het verbieden van politieke partijen met religieuze banden, dan spelen we in iig JP al kwijt, lijkt me een acceptabel begin.

Ik kon dit bannertje, op camp quest aangetroffen, trouwens wel weer waarderen: http://www.camp-quest.com/index_files/evolution.gif

posted by Blogger sjoerd on 2:28 p.m.
 » Een reactie posten