<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Michele "EPO = sinaasappelsap" Ferrari veroordeeld

Eindelijk hebben ze hem veroordeeld, na jaren van verdenkingen. Eén jaar voorwaardelijk. Eens kijken of Armstrong nou nog durft vol te houden dat er niks mis mee is om de trainingsadviezen van Ferrari te gebruiken. En, interessanter natuurlijk, of hij langzamer gaat fietsen (alhoewel je als je kwaadwillend bent dan nog altijd kan zeggen dat Ferrari ondanks zijn voorwaardelijke veroordeling gewoon doorgaat met zijn praktijken)
« Home | Next »

5:31 p.m.

Ja, en dat Armstrong ouder wordt enzo. Bovendien boeit dat hele dopinggedoe me nooit zo: áls Armstrong maar gewoon langzamer gaat fietsen. Of gewoon niet meedoet - zoals zondag.

posted by Blogger martijn on 5:31 p.m.
 10:13 p.m.

als ze nou gewoon doping zouden legaliseren. dan kunnen ze er allemaal gewoon voor uitkomen, ervaringen uitwisselen, etc. het zou een stuk eerlijker worden. het is misschien wat simplistisch, maar zoals het nu is gaat het toch ook niet echt. of ben ik nu naïef?

posted by Blogger luba on 10:13 p.m.
 9:55 a.m.

Normaal ben ik ool heel liberaal in dat soort dingen.
Maar gezien het aantal wielrenners dat voor zijn dertigste met een hartaanval dood van zijn fiets valt en de gigantische druk van buitenaf om doping te gebruiken is er uit gezondheidsoogpunt wel wat te zeggen voor het dopingverbod.

posted by Blogger Martijn on 9:55 a.m.
 1:03 p.m.

aan de andere kant zou het aantal dopingsdoden ook wel eens kunnen dalen, omdat de begeleiding en controle in een legale situatie veel beter zouden kunnen zijn.

marc

posted by Anonymous Anoniem on 1:03 p.m.
 1:29 p.m.

Precies, wat Marc zegt. Gezondheidscontroles, natuurlijk, maar dan ook echt om de gezondheid en de persoon in kwestie niet opeens tot dopingverdachte maken (ik snap het nooit zo waarom als een renner vlak voor de tour met een te hoog hematocriet zit - officieel is dat gewoon een gezondheidscontrole - zijn ploeg geen vervanger mag opnemen).

posted by Blogger martijn on 1:29 p.m.
 9:59 p.m.

Armstrong heeft zich er al weer uitgeluld.. Ben even kwijt hoe iets in de trant van "ik ben blij dat Ferrari niet veroordeeld is voor .. " (iets ergers)

En wanneer worden die vervloekte WK's nou weer eens zo spannend als vroegah!

posted by Blogger Ludo on 9:59 p.m.
 » Een reactie posten