<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Nutteloze Knagende Vraag van de Week: Kunnen Meerkoeten Vliegen?

meerkoet

Kwam ineens bij me op toen ik er een stel zag bij het naar huis fietsen. En sindsdien blijft de wens het antwoord te weten op deze volstrekt triviale vraag me achtervolgen.

Ik weet dat ze met veel gefladder iets los van het water kunnen komen, maar dat is meer een soort verspringen. Ik kan me niet voor de geest halen dat ik er ooit eentje echt het luchtruim heb zien kiezen. Een zoekopdracht in Google geeft ook niet een definitieve oplossing.

Heb jij ooit een meerkoet echt zien vliegen, laat dat dan even weten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:27 p.m.

Ze kunnen wel degelijk vliegen :)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meerkoet

Log ze!

-- Stonehead (die geen zin heeft een blogger-account aan te maken)

posted by Anonymous Anoniem on 8:27 p.m.
 10:07 a.m.

Die Wikipedia-entry zegt nog steeds niet of ze ├ęcht vliegen, maar volgens de Engelstalige Wikipedia blijkt het wel het geval te zijn:

"As with many rails, its weak flight does not inspire confidence, but on migration, usually at night, it can cover surprisingly large distances."

posted by Blogger martijn on 10:07 a.m.
 8:46 p.m.

Mooi, opgelost dus. 's Nacht vliegen ze dus, als je ze hun zwarte bolle lijfjes niet kunt zien. Er moet sowieso meer than meets the eye aan de meerkoet zijn. Hoe kan anders zo'n schijnbaar onbeholpen vogel zo succesvol zijn?

posted by Blogger Martijn on 8:46 p.m.
 2:03 p.m.

ape kunnen niet vliegen....

Masterchief113@hotmail.com

posted by Anonymous Anoniem on 2:03 p.m.
 » Een reactie posten