<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Een Nieuwe Set Sociaal-Economische Spelregels

"Bij bepaalde verschijnselen probeer ik altijd ook nog de "Waarom?"-vraag te stellen. Dus: waarom willen mensen graag vroeg ophouden met werken? Omdat ze dat werk niet leuk vinden. Of omdat hun kennis en hun vaardigheden verouderd zijn. Dat is de reden dat ze er vroeger uit willen." [...] "Laatst is een enquete verschenen waaruit blijkt dat ik geloof driekwart van de Nederlanders met tegenzin naar het werk gaat, hè. En misschien moeten we daar nou eens wat aan doen, hè. Moeten we anderssoortige arbeidsorganisaties hebben, waarin mensen werkelijk volledig uit de voeten kunnen. Dus sociale vernieuwing. Dat is een heel belangrijk ding. En dus inderdaad ook investeren in mensen, zodat ze niet economisch verouderd zijn. [...] Zo zijn er een heleboel dingen, dat zijn allemaal die coördinaten waar ik het over heb. We moeten gewoon naar een nieuwe set sociaal-economische spelregels."

Ligt het nou aan mij, of hoorde ik SER-voorzitter en prominent CDA-lid Herman Wijffels afgelopen zondag in Buitenhof nou een soort verdekte oproep doen tot omverwerping van het huidige kapitalistisch productiesysteem?

"Een nieuwe set sociaal-economische spelregels"
: het klinkt utopisch, bureaucratisch en luguber tegelijk.

(Bekijk het fragment hier zelf. Wijffels doet zijn uitspraken na ongeveer 35 minuten.)
« Home | Next »
| Next »

» Een reactie posten