<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Invasion of the Body Snatchers

Tijdens de koffiepauze op het werk ging het onlangs over toxoplasma. Dat is een parasiet die verwant is aan malaria, met als speciale eigenschap dat hij de hersenen infecteert. Bij ratten heeft dat tot gevolg dat ze zich minder verstoppen voor katten en zo eerder opgegeten worden. Toxoplasma heeft katachtigen namelijk nodig om zijn levencyclus te voltooien.

Het enge is nu dat er aanwijzingen zijn dat toxoplasma ook het gedrag van mensen kan beïnvloeden (alhoewel ik het onderzoek van die Flegr zo op het eerste gezicht niet helemaal vertrouw).

In Frankrijk is ongeveer 80% van de mensen door toxoplasma geïnfecteerd. In Nederland lijkt het iets beter. Iets.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:33 p.m.

Scary. Al die kattenliefhebbers zijn natuurlijk al besmet! En ik heb tegewoordig ook niet meer zo'n hekel aan katten als voorheen...
[slaakt kreet die aan het eind van bovengenoemde film zit]

Clismo

posted by Anonymous Anoniem on 1:33 p.m.
 » Een reactie posten