<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Sfinx Van Basten

Marco van Basten is een sfinx.

Tenminste, dat is altijd mijn eerste gedachte als ik hem uitermate kalm en uiterlijk onbewogen een persconferentie zie geven. Maar dan bedenk ik dat Van Basten zich normaal gedraagt en dat hij alleen vreemd overkomt omdat je de halve psychopaten Van Gaal en Advocaat gewend bent. Van Basten geeft zelfs soms toe dat iets misschien een minder verstanding idee was.

De spelers doen ineens ook een stuk normaler. Edgar Davids geeft bijvoorbeeld tegenwoordig altijd keurige aanvoerdersinterviewtjes.

Het voetbal wordt er niet echt beter van, maar je kan niet alles hebben.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:18 p.m.

ik vind het ook wel een opluchting, van basten als bondscoach. van gaal en advocaat, en co adriaanse eigenlijk ook wel, moesten maar eens wat psychotherapie krijgen.

bas

posted by Anonymous Anoniem on 10:18 p.m.
 » Een reactie posten