<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Waterfront Bedreigd

Waterfront heeft een flinke huurachterstand. Niet zo netjes van ze natuurlijk, maar de vaste bezoeker weet dat Waterfront altijd laat is.

Nou wil Marco Pastors de tent sluiten. Met Baroeg zo een beetje de enige uitgaansgelegenheid in Rotterdam waar moslims nog een zeldzaamheid zijn, iets dat hem toch moet aanspreken.

Er is een hoop gedoe over de hoogte van de huur en de "marktconformheid" daarvan. Volgens Rotterdam is de huur aan de lage, volgens Waterfront aan de hoge kant. Ik ben geen kenner, maar ik ben toch geneigd Waterfront gelijk te geven. Het is toch een beetje een muffe kelder die net te ver buiten het centrum ligt. Perfecte voor punkers die elkaar op harde muziek op een doordeweekse nacht om 01:00 met bier willen bekogelen, maar verder niet een bijster interessant of representatief pand.

Hopen dat het goed komt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:48 p.m.

Ligt WaterFront niet op of vlakbij de Boompjes? Dat is toch ook juist de plek voor de hippere uitgaansgelegenheden, zo vlakbij het water?

posted by Blogger martijn on 2:48 p.m.
 » Een reactie posten