<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Buffy en de Demonische Korte Broek

Ik heb hier al eerder ruimte gewijd aan het Kwaad dat de Korte Broek voor Vrouwen is. Was je nog niet overtuigd, dan heb ik nu het ultieme bewijsstuk: Sarah Michelle 'Buffy' Gellar bewijst eens te meer dat de korte broek een demonisch ding is.

(Interessant blog trouwens. Je kan er ook zien dat Amy Winehouse waarlijk de nieuwe Shane MacGowan is.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:05 a.m.

oei, daar daalt buffy in mij achting. waarlijk ultiem lelijk.

posted by Blogger bas on 9:05 a.m.
 » Een reactie posten