<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Afdankkunst

Een aantal musea gaat de dingen veilen die ze echt niet meer willen hebben. Nou zijn mensen die bij musea werken per definitie pack rats, dus je kan wel nagaan dat het héél erg is. Hier een paar hoogte/dieptepunten:

J.J Loeb - 'Geen Titel II' (wandkleed, 1978)


G.W. van Fastenhout - 'Boom' (acrylverf, 1971)


W.C. Compier - 'De Som der Dingen' (olieverf, 1978-1980)


J.K. van den Broek - 'No Fear of Flying' (olieverf, 1979)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:49 p.m.

"Boom" is anders erg mooi. Een beetje de debuutplaat van Beat Happening van de wereld der moderne kunst, stel ik me zo voor.

posted by Blogger Martijn on 8:49 p.m.
 11:51 a.m.

Hij is dus te koop...

posted by Blogger Martijn on 11:51 a.m.
 6:23 p.m.

vandaag is de eerste lading op ebay gezet. boom zit er nog niet tussen; dat inderdaad minstens net zo lelijke som der dingen wel. de teller staat al op 127 euro...

(gek genoeg zijn de verzend/verpakkosten standaard 72.50. dus niet alleen voor zo'n kek schilderijtje, maar ook bijvoorbeeld voor zo'n fijn stukje creatief met ikea. Of zouden ze die, á la ikea, ongeassembleerd naar je opsturen?)

posted by Blogger Joris on 6:23 p.m.
 » Een reactie posten