<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Integratietrajectje

Gisteren was er in Alkmaar een schietpartij op het station met twee doden. Het bleek om een ruzie te gaan 'in de relationele sfeer'. Er was een Koerd bij betrokken, wat op de sites van De Telegraaf en het AD tot voorspelbare reactie leidde. Sargasso weidt daar een stukje aan, dat tot een onvoorspelbare en daarom leuke reactie leidde van ene Cole:
Nou ik dacht ook direct: dat is een allochtoon. Autochtone mannen leggen namelijk hun vrouw (ingeval met kinderen) meestal ergens thuis om en plegen of zelfmoord of (ingeval zonder kinderen) begraven haar onder het tuinhuisje en melden haar vermist.
Er is nog een integratietrajectje te gaan dus.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten