<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Ideologische Veren van Duivesteijn

In Intermediair staat een interview met Adri Duivesteijn. Toch een beetje een man met een reputatie als ouderwetse socialist. Nou staat bij de interviews ook altijd een kadertje met wat persoonlijke achtergrondinfo. Opleiding, woonplaats, e.d.

Op de vraag "Welk boek leest u nu?" antwoordt Duivestein 'De open samenleving en haar vijanden' van Karl Popper. Al een beetje vreemd, want dat is één van de bijbels van het liberalisme, maar het kan, want Popper wordt toch altijd meer geassocieerd met het sociaal-liberalisme dan met het klassieke van bijvoorbeeld Thatchers favoriet Hayek.

Maar dan komt het.

Bij 'favoriete film/toneelstuk' is het antwoord 'The Fountainhead' van de koningin van het anarcho-kapitalisme, Ayn Rand!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten