<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De overeenkomst tussen politici en PABO-studenten

Graag zeg ik het niet, maar ik moet het toch kwijt: Jaroslaw Kaczynski heeft gelijk. De helft van de godsdienstwaanzinnige Poolse tweeling die premier is, wil voor de EU het vierkantswortelsysteem van Penrose hanteren voor de stemgewichten van de landen.

Verder schijnt niemand voor te zijn. Dat is raar, want je kan gewoon uitrekenen dat dat het eerlijkste systeem is.

Misschien moeten politici net als Pabo-studenten ook eens een rekentoets afleggen?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

4:11 p.m.

Dat zal wiskundig allemaal wel kloppen, maar als je met dit soort argumenten gaat strooien, begin ik ook te twijfelen aan je oprechtheid. Waarom het nu, zo'n 62 jaar later, ineens pay-back time is, zie ik niet.

posted by Anonymous Joris on 4:11 p.m.
 5:09 p.m.

Ja, ik was er als verbaasd over. Het was zo rationeel, zo terecht, zo on-Kaczynski. Gelukkig ging hij al weer snel terug naar zijn vertrouwde geraaskal.

posted by Blogger Martijn on 5:09 p.m.
 7:35 p.m.

Ik snap ook niet helemaal hoe ze aan die 66 miljoen komen, en niet aan de kleine 53 miljoen, die ik bereken.

posted by Blogger Martijn on 7:35 p.m.
 7:45 p.m.

Ik kan de plannen trouwens nergens vinden, maar gaat Polen er echt zo hard op achteruit? Het is kennelijk ten voordele van de grote landen, maar er zijn er maar vijf groter dan Polen, tegen 21 kleiner. Is het niet gewoon jaloezie op de Duitsers?

posted by Blogger Martijn on 7:45 p.m.
 8:59 p.m.

Via onz eigen Kathalijne, hier het voorstel uit Duitsland.

Jaloezie op Duitsers? Wellicht, maar ik denk eerder dat het een soort "Als zij het kunnen, kunnen wij het ook"-retoriek is. Misschien zelfs slechts spierballentaal, in de hoop serieus genomen te worden.

posted by Anonymous Joris on 8:59 p.m.
 9:06 p.m.

Voor mensen die van cijfertjes houden:

Voting in the European Union: The square root System of Penrose and a critical point
By Karol Zyczkowski, Wojciech Slomczynski


posted by Anonymous Joris on 9:06 p.m.
 10:48 p.m.

dit soort argumenten. Hahaha...het lijkt wel een schoolpleindiscussie. Hadden natuurlijk nooit in de EU moeten komen (hadden ze niet ergens een quotum liggen voor maximale aantal fascistoide Roomse boeren die er in de EU mogen wonen? :(

posted by Blogger OMC on 10:48 p.m.
 1:03 p.m.

Ik snap ook niet helemaal hoe ze aan die 66 miljoen komen, en niet aan de kleine 53 miljoen, die ik bereken.

Heb je wel rekening gehouden met een goed Rooms geboortecijfer van gemiddeld 7 kinderen?

posted by Blogger Martijn on 1:03 p.m.
 3:12 p.m.

Dat zou niet uit moeten maken. Een kwart van de bevolking heeft de oorlog niet overleefd, dus zou de bevolking 33% groter zijn geweest, toen en -na extrapolatie- nu. Dan kom ik op 53 miljoen. Mits die doden een representatief deel van de bevolking waren, wat niet zo was (want onevenredig veel Joden), maar dat maakt het virtuele aan alleen nog maar minder: want die Joden hadden juist van die gezellig twee-kinderen gezinnen.

(Hij zal wel iets bedoelen over grenscorrecties die na WO2 allemaal Polen in de Oekraine hebben gebracht, maar dat zou een nog absurder argument zijn.)

posted by Blogger Martijn on 3:12 p.m.
 » Een reactie posten