<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 5: Crystal Pistol - Watch You Bleed

Crystal Pistol - Watch You Bleed

Als je je band Crystal Pistol noemt, dan ben je de schaamte wel definitief voorbij. Maar eerlijk is eerlijk: Crystal Pistol beheert de erfenis van Guns N' Roses beter dan Velvet Revolver. Neem alleen al het openingstatement van 'Watch You Bleed': "Don't need your job, 'cause I'm self-employed. I work for the Ministry of Fucking Annoyed."

Crystal Pistol begrijpt duidelijk wel wat de Pamela Anderssons, Paris Hiltons en al die andere beroemdheden die beroemd zijn om hun beroemd zijn maar niet in hun doorgesnoven hersens kunnen krijgen: (zelf)destructief hedonisme moet voortkomen uit een nihilistische levensinstelling om de moeite waard te zijn. De rest van de wereld is te middelmatig en saai om voor te leven. Alles moet kapot; zij, maar vooral toch ook ik. Beginselverklaring: "Am I the only one? I'm having so much fun. I wanna watch you bleed."

Muzikaal is dit gedeelte ook het beste, met zijn Danzig/Misfits-achtige cadans in de melodie die overgaat in gang vocals over een alle clich├ęs uitputtende sologitaar. En dan, als grote uitsmijter, dat afsluitende "Why does everybody hate me?" Het is nog half gemeend ook; de rockster (en rockster is hier vooral een state of mind) is de Cassandra die ons op onze bekrompenheid wijst. Hij is niet losgeslagen, wij zitten vast in onze zelfbedachte fatsoensregeltjes.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten