<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 1: Impaled Nazarene - Contempt


Impaled Nazarene - Contempt


Omdat Wilders het zo goed heeft gedaan bij de verkiezingen, leek dit nummer van Impaled Nazarene me een goede om het overzicht van beste tracks van 2006 mee af te trappen. Ook deze Finnen mogen graag schoppen tegen 'de Linkse Kerk' en buitenlanders (waar ze er in Finland vijf of zo van hebben, maar goed, Wilders deed het ook vooral goed op het Limburgse platteland.) Ze gaan in dit specifieke nummer ook tekeer tegen het verval van normen en waarden: "You are the perfect example of me-me generation / Fuck the V.D.'s, they are cured by pills / No responsibility." Alcoholmisbruik is dan weer niet iets dat hoog op de lijst met te bestrijden punten staat. Er zijn ook wat verschillen: Wilders wil onze homo's beschermen tegen de islamtsunami, Imp Naz zit wat dit betreft meer op de lijn van de moslims, wat ze nog wat gratis publiciteit van het COC opleverde.

Maar vrouwen zijn toch echt het favoriete slachtoffer van Impaled Nazarene zanger Sluti666. Ook 'Contempt' gaat over hen. Het begint met "You whore, you treat men like dogs" en eindigt met "Your funeral is more than welcome". In de tussenliggende 1:37 wordt afgerekende met een promiscuë hysterica die aan emotioneel exhibitionisme op het internet doet. De Finse Luna zeg maar (dat dat nog bestaat!)

Wat daar goed aan is? Alles eigenlijk. Vanaf het a capella begin vraagt het nummer er gewoon om om mee gekrijst te worden. Het is een heerlijk lopende scheldpartij; zoals in meer Imp Naz nummers zit erg diep in de herrie een gigantisch catchy popsong verborgen. De drums van Repe Misanthrope geven een gigantisch tempo aan het nummer, maar zitten de zang- en gitaarlijnen
niet in de weg en klinken ook niet te mechanisch. Zo rond 40 seconden is er een korte gitaarsolo om even op adem te komen. Dan komt de zanglijn er weer in en die bouwt in een ademtocht op naar de galspugende finale. Belediging na belediging na belediging tot dus dat "Your funeral is more than welcome", waarop je Sluti666 in je geestesoog blauw aangelopen ter aarde ziet storten.

'Comtempt' geeft me een rush van pure adrenalinehaat. Het is de fysieke kick van een achtbaan, die mix van misselijkheid, angst, euforie en meligheid. Als het afgelopen is, is het er ook allemaal uit. Ben ik weer helemaal zen.

Bonus:
Ook raaskallende Stammtisch-radicalen kunnen humor hebben. De video voor 'Armageddon Death Squad' wil ik jullie niet onthouden:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:34 a.m.

maar, is dit nou true metal of niet? manowar wel he? doe mij die dan maar

posted by Anonymous jan on 11:34 a.m.
 » Een reactie posten