<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Win - Win voor Rita

Rita heeft weer een klacht ingediend over de VVD-verkiezingen. Het zal wel fout zijn, maar het wordt met erg veel graagte naar voren gebracht voor de pietluttigheid die het is.

Niet vreemd, want klagen over de procedure is win-win voor Rita.

Ten eerste is het zo Dappere Rita alleen tegen het grote boze, vastgeroeste partijestablishement. Dat werkt altijd. Vraag maar aan de Republikeinse Partij, waar ze deze tactiek tot de laatste druppel hebben uitgemolken. Als Rita wint is dat dus ondanks de tegenwerking van de partij.

Wint Rutte (of Veenendaal) dan komt dat door de fraude en het gekonkel en moet Rita helaas haar conclusies trekken en opstappen bij de partij waarvoor ze zich al die jaren zo heeft ingezet en die haar als dank daarvoor nu heeft bedrogen en uitgespuugd.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten