<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stiftless

The Guardian heeft een lijst met voetbaltermen die niet in het Engels bestaan. Zo hebben veel talen een term voor de-bal-langs-de-ene-kant-en-er-zelf-langs-de-andere-kant-langsrennen. De mooiste tot nu toe, alhoewel hij er eigenlijk niet helemaal bijhoort: 'Bundesliga' is Tsjechisch is voor 'matje'.

De Nederlands bijdrage tot nu toe is nogal sneu. Alleen 'panna' en 'vuurpijl'. Waar is 'scorebordjournalistiek'? 'De kaatsende spits'? 'Ziekenhuisbal'? Maar vooral: waar is 'de stift'? Die kan niet ontbreken!

Je kan inzendingen mailen, maar dan moet je dus wel in het Engels uitleggen wat een stift precies inhoudt...
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:38 p.m.

Optimistblikket = prachtig.

Wel brutaal van die Tsjechen terwijl ze ongeveer de uitvinders zijn van het (ijshockey)matje. :)

Stifje zou moeten zijn "goals that Dennis Bergkamp scores you know." zie ook La Vaselina.

posted by Blogger OMC on 8:38 p.m.
 » Een reactie posten