<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verkiezingskoorts

Er stond een rij bij het stembureau! Nee, niet drie mensen en een kinderwagen met blèrende baby, maar een heuse rij, de hoek om en al. Het duurde minstens tien minuten voor ik aan de beurt was.

Dat kwam ook omdat veel mensen blijkbaar voor het eerst gingen stemmen. De man van het stembureau had het er maar wat druk mee. "Nee, u moet eerst voor de gemeenteraad stemmen en dan pas voor de deelgemeente. Drukt u maar op 'herstel' linksboven." "U moet op de naam van een persoon drukken, niet op de naam van de partij." Maar toch vooral: "U moet zelf op de knop drukken!" Je zag hem erbij denken: "In mijn stembureau geen fraude!"

Als om het allemaal nog meer op iets spannends te laten lijken, in plaats van op Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen speelde dit alles zich af in de bibliotheek van de Chinese welzijnsclub Wah Fook Wui. Zodat we tijdens het stemmen werden aangekeken door een vergeelde foto van een Chinese held uit de geschiedenis en omringd waren door allerlei leuzen in onbegrijpelijke karakters. Daar gaan vast allemaal subliminale signalen vanuit om op de partij van de Grote Roerganger uit Oss te stemmen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten