<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Bandeloze Burgers

"Er wonen hier gewoon veel allochtonen en bandeloze burgers."
- Marco Pastors

Briljant! Een instant klassieker! Ik denk dat Pastors hiermee His Pimness overtreft. Oftewel: Bandeloze Burgers > "Ik heb er zin an." En als we dan toch mathematisch bezig zijn: Leefbaar Rotterdam in toekomst = Leefbaar Rotterdam nu - de potentiƫle achterband die is uitgemaakt voor 'bandeloze burger'.

Maar frequent darkroombezoek en een protserige villa met butler, dat is dus niet bandeloos?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:27 a.m.

Ik weet het niet met die Pastors, misschien heeft hij een metamorfose ondergaan maar hij kwam de laatste dagen (misschien ook door de teleurstelling) opeens erg menselijk over, dat maakt hem voor mij sympathieker dan Robot-met-pruik maar of zo'n tentoonspreiding van "echte" gevoelens door zijn potentiele kiezers wordt goedgekeurd is de vraag (maar goed bij Pastors krijg je gratis die plofkop Sorensen dus dat compenseert weer ;)

Ik heb idee dat het wordt genieten: VVD, Amadeus en Pastors die rechts heerlijk gaan versplinteren...en de VVD is te dom om het zich te realiseren (want hebben een obsessie met Bos :)

posted by Blogger OMC on 9:27 a.m.
 » Een reactie posten