<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Murder By Rock


Guitar Wolf schopt kont! De best of van dit Japanse trio met de mooie titel Golden Black is een van mijn favoriete platen van het moment. En dan vooral het nummer 'Murder by Rock' (YSI). De ultieme deconstructie van de rock 'n' roll. Als je verder gaat kom je uit in de regionen van Load Records. Niks mis mee op zijn tijd, maar het rockt niet.

Guitar Wolf daarentegen rockt je zoals Gozilla Tokyo rockt. Waarom denk je anders dat de zanger continu "Lock 'n' loll! Lock 'n' loll!" schreeuwt?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:02 a.m.

Erg stoere bandfoto...

posted by Anonymous JJ on 10:02 a.m.
 » Een reactie posten