<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Anti-Propaganda

Het bizarre beleid van IJzeren Rita maakt nu ook al faam in het buitenland. Channel 4 besteedt aandacht aan de verplichte inburgeringsfilm en heeft daar ook een aantal fragmenten uit.

Mijn favoriete delen: de buschauffeur die de deur van de bus dichtgooit recht voor de neus van de naïeve immigrant (in de reportage), de krantenkoppen die in old school exploitatiestijl op het scherm worden geknald met ronkende voice-over eronder en dezelfde naïeve immigrant die op het verjaardagsfeest uit de hel terecht komt en er goed in slaagt te doen of het leuk is (beide in 'DVD excerpts'). Inburgering geslaagd, denk?

Het fimpje heeft het inmiddels geschopt tot de 60e plaats in de iFilm Top 100.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten