<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verstoord leven

Zaterdagochtend: de deurbel gaat. Droom? Geen droom. (Te) snel uit bed gesprongen en broek aangeworsteld. Met zwarte vlekken voor de ogen en suizende oren de trap. Postbode. "Dit pakje is voor San op 18A, maar daar zeggen ze dat ik hier moet zijn." Ik woon op 18B en heb nog nooit van San gehoord. Weet dit duidelijk te maken, terwijl ik me zo stevig mogelijk vasthoud aan de trapleuning. Strompel naar boven en val flauw in bed.

Zondagochtend: de telefoon gaat. Droom? Geen droom. (Te) snel uit bed gesprongen. Hoor door het gezuis heen nog net een Afrikaan. Spreekt noch Nederlands noch Engels. Leg de hoor erop en val flauw in bed. Kwartier later: zelfde Afrikaan, zelfde verhaal.

Ga nu weg, mitrailleur leegschieten in de Koopgoot. Heb ik van die mensen in ieder geval geen last meer.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:21 p.m.

Komt de postbode in Nederland ook op zaterdag?

posted by Blogger Esco on 11:21 p.m.
 8:51 p.m.

Yep. Maar dat is dan niet de vaste postbode. Zaterdagpostbode is een geliefd bijbaantje voor studenten/scholieren.

posted by Blogger Martijn on 8:51 p.m.
 » Een reactie posten