<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Rutte en de Das

Mark Rutte zou de man moeten zijn die de VVD gaat redden. Jong, snel en wild en zonder das! De liberale Wouter Bos!

Niet dus, hè. Je kan veel van Wouter Bos zeggen, maar hij zou nooit een blauw-wit gestreept overhemd onder een zwart pak dragen. Een pak dat er ook nog eens uitziet als het soort dat een autosloper draagt als hij weer eens naar de rechtbank moet voor overtreding van de milieuwet. Tot overmaat van ramp draagt Rutte er dan ook nog diarreebruine schoenen bij. The horror!

En het gaat hier niet om een eenmalige faux pas; eerder toonde Rutte zich al aan het volk in een rood-wit geblokt overhemd onder een zelfde soort pak. Met het overhemd op de foto links is op zich niks aan de hand, zolang je het niet in combinatie met dat pak draagt. Maar dat rood-wit geblokte ding deed echt pijn aan je ogen. Het was nog net geen button down.

Mijn inschatting is dat Ruttes overhemden de VVD minstens vijf zetels gaan kosten, das of geen das. Zeker omdat Marco Pastors de kunst van de patserkrijtstreep tot in de puntjes beheerst (van Pim geleerd?)

Degene die het meest zeurt over die das is trouwens partijgenoot Hans van Baalen. Maar die heeft weinig recht van spreken. Hij draagt weliswaar altijd een das, maar lijkt het ding elke ochtend met de ogen dicht om te doen. Kijk maar:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:41 a.m.

LOL, ik wist niet dat je daar zo gevoelig over was.

Ik weet niet hoor, het zal misschien wat Van Baalentjes kosten maar Het Volk wil nu relaxo's en geen krijtstrepen meer (en ja Pastors zegt zelf dat hij het van Pim heeft geleerd.)

Das of geen das, het constant op de man spelen en niet vanuit eigen ideeen opereren gaat die flutpartij stemmen kosten (en dat Rutte natuurlijk steeds met die twee Pimofielen moet schermen.)

posted by Blogger OMC on 9:41 a.m.
 » Een reactie posten