<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Backstage met Raven

Tijdens het doorstruinen van de bak met tweedehands metal-lp's bij Plaatboef vond ik onder andere de eerste drie platen van NWOBHM-legendes Raven. Vijf euro het stuk. Meteen gekocht natuurlijk. Thuisgekomen deed ik een fantastische ontdekking. Wat kwam er namelijk uit de hoes van debuut Rock Until You Drop rollen:
Fantastisch! Beste aankoop evah! (De muziek is ook goed.)

Ook gekocht: Y&T - Black Tiger (met 'Forever', misschien wel de beste hardrocksong ooit erop), Scorpions - Fly To The Rainbow (toen ze nog goed waren), Accept - Breaker en Balls To The Wall. De laatste was 7,50, maar wat wil je met zo een hoes:

Er staat ook nog een nummer met de title 'London Leatherboys' op...
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:22 p.m.

Das het voordeel van een goedkope smaak: lage prijzen.

posted by Anonymous mark on 8:22 p.m.
 10:32 a.m.

Precies. Maar ooit stapt de mensheid over zulke onbenulligheden als 'goede smaak', achterlijke teksten, nog achterlijkere outfits en melodische complexiteit om zich volledig over te geven aan de glorie van de heavy metaaaaal. Dan zullen velen afgunstig zijn op mijn nu nog als curiositeit geziene verzameling.

posted by Blogger Martijn on 10:32 a.m.
 10:47 a.m.

LOL. De utopie van de slechte smaak. Maar belangrijker: ik wil niet weten wat die gast in zijn handen heeft. :)

posted by Blogger OMC on 10:47 a.m.
 9:36 a.m.

goede smaak is voor mensen zonder eigen smaak.

martijn, je moet eens nwobhm plaatjes komen luisteren (moeten toch al iets afspreken maar ik ben niet zo veel in de stad). hehe. bij de plaatboef liggen ook de eerste Riot platen. heb je die al? zoniet: aanschaffen!!!

posted by Blogger theo on 9:36 a.m.
 » Een reactie posten