<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Jip-en-Janneke-revolutie

Daar lag het ineens op de mat. Een fel oranje folder met overheidspropaganda onder de noemer 'Nederland Tegen Terrorisme'.

Ziek word ik ervan.

Dat Nederland tegen terrorisme is, dat snap ik ook zonder folder wel. Ook dat de buren hoogstwaarschijnlijk geen terroristen zijn had ik zelf al bedacht. En dat je je bij een bomaanslag moet beschermen tegen "rondvliegend en vallend materiaal" is ook tamelijk vanzelfsprekend, maar in de praktijk helaas vaak lastig uit te voeren.

Nog zoiets: de Rotterdam code. Het bekendst is de eis 'Nederlands als gemeenschappelijke taal' te gebruiken (waren ze op de universiteit en het hoofdkantoor van Unilever heel blij mee), maar de ellende zit hem in de rest. Allemaal dingen die iedereen weet en ook allang in wet- en regelgeving vastliggen.

Echt, het Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij durft de analfabete boeren in de diepe binnenlanden nog niet op een dergelijke kinderachtige manier te behandelen. De Jip-en-Janneke-revolutie in Nederland is compleet.

Bij al die tienpuntenplannen vol plat simplisme en voorlichting op kleuterschoolniveau kan je dan nog denken dat er een plan achter zit. 'De gewone man' moet de politiek ook snappen. Alleen krijgt die 'gewone man' ook een formulier voor de zorgtoeslag toegestuurd waar ik met mijn universitaire opleiding toch flink op hen moeten lopen puzzelen. Want dan is 'de gewone man' ineens 'de mondige en calculerende burger' geworden.

Daarom eis ik dat ik voortaan óf altijd als een debiel aangesproken te worden - en dan wil ik dus ook nooit meer mijn 'geschatte belastbaar inkomen over het komend kalenderjaar' te hoeven schatten - óf als een volwassen mens behandeld te worden en niet als een kleuter.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:35 p.m.

Als die Nederland Tegen Terrorisme campagne in Starship Troopers had gezeten, hadden we allemaal gelachen van "haha, die Verhoeven kan lekker overdrijven." Moet nog steeds bijkomen dat ze ons dit serieus voorschotelen. Miste alleen nog wat hoogblonde jongetjes in korte broeken die in gelid door schone straten marcheren.

Ach en Rotterdam...dat kan net zo goed in een ander universum liggen.

posted by Blogger OMC on 10:35 p.m.
 3:49 a.m.

Hier in de USA wordt iedereen standaard als randdebiel behandeld
-niet geheel ten onrechte natuurlijk-.
Maar als je continu als randdebiel behandeld wordt, word je vanzelf ook een beetje randdebiel....
Is dat spotje ergens online?
Ben benieuwd!

posted by Blogger Mettine on 3:49 a.m.
 11:26 p.m.

Natuurlijk zijn de spotjes online! We moeten voorbereid zijn!

posted by Blogger Martijn on 11:26 p.m.
 » Een reactie posten