<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Werner Herzog is een baas

Iedereen GRIZZLY MAN al gezien? Briljante film, zeker een van de beste films van het jaar. Bovendien is regisseur Werner Herzog een baas. Onlangs werd hij tijdens een interview met de BBC beschoten met een luchtbuks, maar hij ging gewoon door. <Herzog accent>"It was not a significant bullet. I am not afraid."</Herzog accent> Hij heeft ook Joaquin Phoenix nog geholpen toen die een autoongeluk kreeg.

Meer waanzin met Herzog is in julien donkey-boy, maar dat is op de scenes met Herzog na nogal een kutfilm.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:31 a.m.

Een ware baas. Zijn docu gezien over zijn haat-liefde verhouding met Kinski? Prachtig.

Julien Donkey Boy was ik dan weer wat positiever over, alw as het omdat ik een zwak heb voor mooie vrouwen die door bloemenvelden lopen. :)

posted by Blogger OMC on 9:31 a.m.
 2:42 p.m.

Ben niet zo onder de indruk van Sevigny. Vond het vooral een slappe remake van Gummo, wat ik dus wel een meesterwerk vind.

posted by Blogger Martijn on 2:42 p.m.
 9:18 p.m.

Mja Gummo is natuurlijk wel veel beter. :)

posted by Blogger OMC on 9:18 p.m.
 » Een reactie posten