<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stemwijzer

De Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is online. Ik mag voor het eerst stemmen in mijn nieuwe stad, maar waarop? Snel invullen dus:

Verrassend is ander. En geen haar op mijn hoofd die er op denkt om te stemmen op die club ex-maoïsten van Geliefde Leider Jan en zijn vazal Harry "Ik ga naar Irak Saddam steunen tegen het Amerikaanse imperialisme" van Bommel, dus dat wordt voor de zoveelste keer GroenLinks.
Je kan ook zien wat de tot nu toe verstrekte adviezen zijn:

Dat Leefbaar Rotterdam (waarbij je onder 'leefbaar' een politieagent en beveiligingscamera op elke straathoek schijnt te dienen verstaan) het zo goed doet was te verwachten. Maar ik mag toch hopen dat niet zoveel mensen echt op dat stelletje idiote neo-nazi's van Nieuw Rechts gaat stemmen.
Bij de resultaten van de individuele stellingen even een paar eruit lichten. Eerst 13 en 14:

Stelling 14 is 50/50. Vreemd, want voor het aantrekken van Japanse, Chinese en Amerikaanse bedrijven is zo'n plicht niet echt bevorderlijk. En hoe valt de stand hier te rijmen met die bij stelling 16?

Stelling 13 wordt bij invoering een slagveld, aangezien een groot deel van het Rotterdamse gemeentepersoneel uit de aan de zuidgrens gelegen bible belt komt. Geen kruisjes meer om de nek en geen lange rokken meer, dat komt er nooit door. En het gereformeerde hoofd van CDA-wethouder Bolsius, valt dat niet ook onder je geloof tonen door je uiterlijk?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:42 p.m.

goeie kop, ja!
maar ik zie daar toch een spoor van een vrolijk gekleurde stropdas

posted by Anonymous clismo on 12:42 p.m.
 2:47 p.m.

Ik heb ook de test gedaan. Er komt uit dat ik het met vrijwel alle partijen eens ben, behalve een obscure lokale partij, een echte D'66 stemmer dus. ;-)

GroenLinks scoort trouwens het hoogst, terwijl ik nog liever een potlood in mijn oog steek dan GL te stemmen.

posted by Blogger Abdon on 2:47 p.m.
 5:23 p.m.

Altijd die vooroordelen tegen GL. Ok, waarschijnlijk schenken ze nog steeds Max Havelaar koffie met eco-kaakjes erbij, maar alle links-radicale idioten en wauwelende hippies zijn inmiddels opgerot naar de club van Geliefde Leider Jan. Wat overblijft is de links-liberale partij van Nederland, iets wat de JOVD laatst ook heeft onderkend.

posted by Blogger Martijn on 5:23 p.m.
 » Een reactie posten